Barnets kunskapsutveckling

Vi har ett positivt klimat som uppmuntrar barnets tillit till den egna förmågan.

Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap

Vi arbetar dagligen med att bekräfta och stimulera barnen för att utveckla deras självkänsla och självförtroende. Glädjen i att se sitt eget lärande är en drivkraft för barnen. Därför utgår vår verksamhet från barnens nyfikenhet, tankar och funderingar. På så vis stimulerar vi ditt barn på bästa sätt och erbjuder de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Lek och lärande

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och därför har vi skapat en innemiljö som är stimulerande och mångsidigt användbar och fångar barnens uppmärksamhet och ökar deras koncentration och uthållighet i lek och utforskande. Den ger barnen möjligheter att pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, genom sång och musik, bild, dans, drama, tal, skrift och modern teknik.

Den stimulerar också barnen till så varierad lek som möjligt och inspirerar till många olika möten mellan barnen genom lek och aktivitet, att upptäcka och utforska, att arbeta och konstruera. Materialet är tillgängligt och väl synligt för att utmana barnens fantasi och för att utveckla deras lärande, i så väl språk samt matematiska färdigheter.

Vi arbetar också med att ge barnen grundläggande kunskaper om natur- och miljövårdsfrågor och att barnen utvecklar en förståelse för naturens olika kretslopp och människans delaktighet.

Pedagogisk dokumentation

Curious Kids Preschool har ett utforskande arbetssätt som utgår ifrån förskolans läroplan. Vi synliggör barnens lärandeprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation där både barn och pedagoger tillsammans får syn på lärandet.

Vi använder oss av digital teknik såsom ipads, kameror och smartphones för att dokumentera och visa varandra och dig som förälder vad vi gjort under dagen. En del sätter vi upp på väggen på förskolan, annat lägger vi i vår lärplattform Fronter där du som förälder kan följa vårt arbete.